به نام خدا

بازگشتطرح پژوهش (۲۰ نوشته)

۱. پيش‌نويس شاخص‌يابي كلان نظام اسلاميپس از چكيده سفارش و تعريف پروژه، هشت محور ذكر شده است؛ شاخص‌هاي سياسي و امنيتي، شاخص‌هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي، شاخص‌هاي تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، شاخص‌هاي قضايي، انتظامي و نظارتي، شاخص‌هاي علم و فن‌آوري، شاخص‌هاي اقتصادي و مالي، شاخص‌هاي انفال و محيط زيست، شاخص‌هاي بهداشت و سلامت. ذيل هر محور بايستي عناوين شاخص‌هاي آن در قالب جداولي ويژه بيان شود. جداولي كه شامل اين موارد است: كد شناسايي شاخص، عنوان شاخص، نماي شاخص، موضوع شاخص، واحد شاخص، بازه شاخص، دوره ارزيابي، داده‌هاي پنهان، اولويت شاخص، شيوه تجميع داده، محاسبه شاخص، معادل بين‌المللي، معارضات و يك نماد كه بيانگر جهت افزاينده يا كاهنده شاخص است.
۹۷۵ دانلود
۲. برنامه پروژه اختيار بر مبناي فرهنگستاننمودار گانت براي اجراي ۹ مرحله از پروژه است؛ از انتخاب كليدواژه‌ها و جستجو در منابع، تا صفحه‌بندي محصول و تنظيمات ظاهري متن آن.
۱۱۷۹ دانلود
۳. طرح‌نامه اختيار بر مبناي فرهنگستانهفت ماه زمان براي اجراي پروژه‌اي پيش‌بيني شده است كه مي‌تواند در ۹ فصل ديدگاه استاد حسيني (ره) را درباره با تعريف اختيار و سطوح و مراتب آن در قالب يك محصول نهايي مانند كتاب تبيين كند.
۱۱۶۱ دانلود
۴. طرح بررسي الگوي مصرف خانواده طلاباين طرح در پنج فصل نگارش يافته است: شناسنامه طرح، توجيه طرح، چكيده طرح، معرفي طرح، نظر كارشناس. هدف از آن افزايش مصرف كالاهاي توليد داخل و ايراني حسب نياز مخاطب خاصّ است.
۱۱۲۳ دانلود
۵. برنامه و زمان‌بندي پروژه مطالعه اختيارنخستين و مهم‌ترين بخش اين سند «برنامه»‌ است كه فعاليت‌ها به ترتيب در آن ذكر شده‌اند. پس از برنامه، «زمان‌بندي» آمده است كه مدت هر فعاليت را به روز و تاريخ شروع و پايان هر يك نشان مي‌دهد. در ادامه نيز «مفروضات زمان‌بندي»، «نقاط عطف برنامه» و «نمودار گردش كار پروژه» پي‌درپي آمده‌اند.
۱۱۵۴ دانلود
۶. نمودار زمان‌بندي (گانت) پروژه مطالعاتي اختيارپژوهشي كه در سه گام طراحي شده: مقدمات، تحقيق، جمع‌بندي و تدوين نهايي، در اين نمودار زمان‌بندي شده است. متوالي بودن يا موازي بودن فعاليت‌ها ديده شده و تقدّم و تأخّر آن‌ها و وابستگي‌شان لحاظ گرديده است.
۲۱۷۰ دانلود
۷. طرح پيشنهادي راهبرد جامع تنظيم مناسبات روحانيتپس از تعريف اصطلاحات، ضرورت طرح و هدف از آن بيان شده است. سپس به گستره طرح اشاره شده و پيش‌فرض‌ها در قالب ۲۱ عنوان بيان گرديده‌اند. روش پيشنهادي در عناوين: سندهاي روشنگر، ترسيم چراغ‌هاي راهنما، رحمت و شدّت، ستاد هماهنگي توصيف شده است. در پايان طرح، بخشي با عنوان مسير پيش رو، كارهاي ضروري و گام‌هاي بعدي را نشان مي‌دهد.
۱۲۶۰ دانلود
۸. تدوين هندسه انقلابهندسه چيست؟ ضرورت دستيابي به هندسه انقلاب، منبع شناخت هندسه انقلاب، شيوه دستيابي به هندسه انقلاب، نيروي انساني، زمان و هزينه. اين‌ها عناوين اصلي نوشته را تشكيل مي‌دهند.
۳۱۰۸ دانلود
۹. طرح مسأله خانواده از منظر سبك زندگيدو مسأله ذكر شده است: ابتناء خانواده بر نياز فردي يا نياز جامعه؟ و خانواده چگونه مي‌تواند سلول جامعه باشد؟ ذيل هر مسأله نيز سه پرسش طرح گرديده كه توضيح داده شده‌اند.
۱۲۷۹ دانلود
۱۰. مدل‌هاي مورد نياز در طرح رُزبعد از تعريف مدل و ذكر انواع آن، مدل‌هاي مورد نياز براي طراحي سازمان متولّي تحوّل سبك زندگي فهرست شده‌اند: مدل توليد محتوا، مدل برنامه‌ريزي، مدل سازماني، مدل مديريتي، مدل ارتباطي، مدل ساختمان. هدف از اين نوشته دستيابي به يك متامدل بود كه بتواند راه توليد مدل‌هاي متعدد را هموار نمايد.
۱۳۱۱ دانلود
۱۱. طرح مسأله سبك زندگي اسلاميسه «مسأله» ذكر شده است كه در هر كدام، احتمالات و پرسش‌ها و پاسخ‌هايي بيان گرديده. در انتها بخشي اضافه شده است تحت عنوان: «گمان ما» كه حاوي نظريه‌اي‌ست كه بدان دست‌يافته‌ايم.
۲۵۴۷ دانلود
۱۲. سامانه راهبري تبليغيك طرح مطالعاتي‌ست كه شيوه دستيابي به داده‌هاي مورد نياز براي طراحي نرم‌افزار را در پنج سرفصل توصيف مي‌نمايد؛ ضرورت و موضوع فعاليت سامانه، مراحل دستيابي به سامانه، نيازهاي طراحي ساختار و معماري سامانه، گروه‌هاي كاري و فعاليت‌ها، زمان‌بندي و هزينه مطالعات.
۱۴۱۳ دانلود
۱۳. پيشنهاد مفاد پرسشنامه مطالعات پيمايشي معماري سامانه تبليغدر سه بخش: سرفصل‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي طراحي اوليه نرم‌افزار، اطلاعات قابل دستيابي از مصاحبه با گروه‌هاي تبليغي، پيشنهادات پرسشنامه.
۱۵۳۸ دانلود
۱۴. ايده‌هاي پيشنهادي پژوهشي در موضوعات مرتبط با نجومهفت پيشنهاد پژوهشي ارائه شده است و هر كدام با توضيحي مختصر. ايده‌هايي براي سامان‌دهي فعاليت‌هاي نوين در موضوعات مرتبط با نجوم اسلامي.
۱۵۰۵ دانلود
۱۵. سرفصل‌هاي پيشنهادي نمايه‌سازي اينترنتيچهار سرفصل اصلي براي آموزش پيشنهاد شده است، به عنوان سيلابس درسي: راه‌هاي دستيابي به اطلاعات، دليل نياز به موضوع‌بندي اطلاعات، تكنيك‌هاي ارجاع‌سازي و تفاوت سند كتبي با سند الكترونيكي در ايجاد ارجاع.
۱۳۷۱ دانلود
۱۶. ترسيم مسير دستيابي به الگوي جامع برنامه‌ريزي فرهنگيمندرجات اين نوشته: ضرورت و نياز، موضوع، پيشينه و سابقه، انتظارات و اهداف، داده‌هاي مورد نياز، موضوعات كارشناسي، تشكيل كارگروه اصلي، تشكيل كميته‌هاي كارشناسي، برنامه كارگروه و كميته‌ها، تخمين هزينه‌ها و محصولات نهايي.
۱۴۵۳ دانلود
۱۷. محورهاي موضوعات كارگروه‌هاي اجلاسيه - نگارش اولهشت محور در تحليل محتوايي استخراج شده است كه هر كدام محور تشكيل و برگزاري يك كارگروه اجلاسيه است. در هر محور، تعدادي از سرفصل‌هاي اصلي مطروحه ذكر شده است. محورها اين‌چنين هستند: علم، تهذيب، تحوّل و مديريت، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، علوم انساني، تعامل با نظام، فرهنگ جامعه و جهان اسلام. كه تمامي عناوين مقيّد به «حوزه» مي‌باشند.
۱۴۴۰ دانلود
۱۸. ميهود؛ طرح جامعي جهت مأخذشناسي منابع يهودضرورت يهودشناسي با عنوان «دورنما» در ابتداي طرح ذكر شده است. در اين نما داستان اسحاق و اسماعيل ذكر شده است، اسرائيل يا همان يعقوب معرفي شده و دوازده قبيله كه هر كدام يكي از فرزندان ايشان بوده ذكر شده‌اند. تعاند اين نسل‌ها با نسل اسماعيل محور ورود به اين طرح است. بعد از طبقه‌بندي انواع منابع، روش‌هاي دستيابي به منابع طبقه‌بندي شده و اولويت‌بندي مي‌شود. در نهايت با معرفي مدلي براي جمع‌آوري اطلاعات كه «مدل جاروب اطلاعات» معرفي شده است طرح تكميل مي‌شود. براي آن‌كه بتوان با شرايط مالي موجود طرح را به انجام رساند نيز بحثي با عنوان «ترسيم مراحل ميهود بر شرايط موجود» بعد از طرح بيان شده است. نمونه‌اي از كاربرگ جمع‌آوري اطلاعات و نامه تحويل طرح نيز به آن ضميمه شده است.
۹۰۰ دانلود
۱۹. نهضت ملّي ساماندهي اخلاق اجتماعيشامل: مقدمه، ضرورت، موضوع طرح و هدف است كه در نهايت نيز هزينه و زمان ارائه شده است.
۸۶۱ دانلود
۲۰. طرح آزمايشي «نهضت ملّي ساماندهي اخلاق اجتماعي»ضرورت، موضوع، هدف و محتوا، برنامه، سازمان طرح ذكر شده است در سرفصل‌هاي: ۱. ضرورت ۲. برنامه ۳. تشكيلات ۴. زمان و ۵. هزينه
۱۴۶۷ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN