به نام خدا

بازگشتپايگاه اطلاع‌رساني سراسري اسلامي (۲۶ نوشته)

۱. فهرست كارهاي انجام شده بخش وبدر ۲۶ بند تنظيم شده است كه هر بند يكي از فعاليت‌هاي انجام گرفته را گزارش مي‌نمايد.
۱۴۵۵ دانلود
۲. گزارش سفر هشت‌روزه به نمايشگاه جايتكس دوبيگزارش در ۲۶ پاراگراف تنظيم شده است. ابتدا معرفي جايتكس آمده است. سپس گزارش بازديد غرفه‌هاي كالاهاي مرتبط با كار پارسا ذكر شده است. در نهايت هم هزينه و زمان بيان گرديده است.
۱۵۳۲ دانلود
۳. طرح‌هاي پيشنهادي بخش وِبشامل ۳۶ طرح و ايده پيشنهادي براي بخش وِب پارسا است كه بعضي از اين ايده‌ها هنوز هم تازگي دارند و نمونه ديگري در اينترنت ندارند. هر ايده در يك يا نصف صفحه توضيح داده شده و نفرساعت و هزينه هر كدام محاسبه و پيشنهاد گرديده است.
۱۵۸۲ دانلود
۴. آئين‌نامه مديريت سايتضرورت، جايگاه سازماني، وظايف و مسئوليت‌ها و اختيارات مدير سايت ذكر شده است. سپس ساختار موجود سايت همراه با نمودار شرح داده شده و ساختار پيشنهادي ارائه گرديده است. نمودار روند اجرايي كارها در سايت نيز ضميمه گشته است. در نهايت يك مدل ساده براي ساده‌سازي درك فعاليت‌هاي سايت پارسا ارائه شده كه به شكل يك كتابخانه است و حركت كاربر در ميان بخش‌هاي اصلي سايت را نمايش مي‌دهد.
۱۵۷۲ دانلود
۵. آخرين گزارشگزارش در سي و چهار پاراگراف نسبتاً طولاني تنظيم شده كه هر پاراگراف بيان‌گر يك مطلب مستقل است. در نهايت فهرست اموال تحويلي اتاق معاونت فني ذكر شده است كه با تمثال مبارك حضرت امام و مقام معظم رهبري آغاز مي‌شود، قاب عكسي كه خود خريده و در اتاقم نصب كرده بودم و اتاق من در آن مؤسسه بزرگ كه ۳۰ دستگاه رايانه تمام‌وقت فعّال داشت تنها اتاق بود كه تصوير امام و رهبر به ديوار داشت! يك هفته بعد از خروجم، قاب عكس را برايم پس فرستادند كه اين را جا گذاشته‌اي مردك!
۷۶۲ دانلود
۶. فلوچارت و ريز فعاليت‌هاي توليد فصلنامه كتابشناسي اسلاميدو صفحه فلوچارت دنبال هم است. چهار صفحه هم ريز فعاليت‌ها كه توالي و توازي و وابستگي آن‌ها به هم ذكر شده است.
۱۴۸۸ دانلود
۷. طرح اجرايي راه‌اندازي سايت امام مهدي(عج) «در محور فني»شامل: گرافيك و قالب‌بندي، صفحات ثابت، تبديل به صفحات پويا، ساخت بانك اطلاعات، انتقال اطلاعات از بانك پارسا به بانك جديد، كنترل اطلاعات، ساخت تزاروس، تطبيق سيستم جستجوي پارسا با بانك جديد، تنظيم سرور و ساير امور فني سروري.
۱۵۴۸ دانلود
۸. طرح مقدماتي معرفي يك شخصيت علمي بر روي اينترنتپس از مقدمه نيم‌صفحه‌اي، چهار مرحله طراحي سايت ذكر شده است و ۲۵ بخش مختلف براي سايت به صورت پيشنهاد طرح شده كه بسياري از آن‌ها مشابه ساير طرح‌هاي سايت است.
۱۴۷۴ دانلود
۹. طرح مقدماتي پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيماپنج مرحله براي اجراي اين طرح ذكر شده است: تهيه و آماده‌سازي اطلاعات، طراحي و پياده‌سازي بانك اطلاعات، ورود اطلاعات، طراحي صفحات، گرافيك و برنامه‌نويسي و در نهايت پشتيباني و به روز رساني. هجده بخش مستقل براي اين سايت پيشنهاد شده است. همه اين‌ها بعد از مقدمه‌اي دو صفحه‌اي است كه در ابتداي طرح آمده است.
۹۳۴ دانلود
۱۰. پخش مستقيم دروس خارج حوزه علميه قم بر روي شبكه اينترنتشامل مقدمه‌اي تقريباً مفصل، ذكر سه بخش كار و زيرفعاليت‌هاي هر بخش.
۱۵۴۷ دانلود
۱۱. پيش‌طرح مدرسه علميه «جهان‌گستر»سيستم ثبت نام، كنترل فرم‌ها، ارائه برنامه درسي، خودآزمايي‌ها، امتحانات، آمار فعاليت‌ها، كار روزانه، كتب مرجع، پرسش‌گاه، كتابخانه تخصّصي، گروه‌هاي مباحثاتي، تقويم اسلامي، رويدادهاي تاريخي، اعمال و ادعيه روز، حديث روز، سخنان بزرگان حوزه، معرفي اساتيد و چند عنوان ديگر، همگي به صورت خلاصه توضيح داده شده و طرح را شكل مي‌دهند.
۱۵۶۱ دانلود
۱۲. گزارش شش‌ماهه نخست «گروه فني پارسا» (PDG)پنج گزارش دو صفحه‌اي پس از يك مقدمه ارائه شده است. هر گزارش به صورت بندهاي مستقل و جدا از يكديگر تنظيم شده است.
۸۳۸ دانلود
۱۳. طرح آزمايشي «نهضت ملّي ساماندهي اخلاق اجتماعي»ضرورت، موضوع، هدف و محتوا، برنامه، سازمان طرح ذكر شده است در سرفصل‌هاي: ۱. ضرورت ۲. برنامه ۳. تشكيلات ۴. زمان و ۵. هزينه
۱۴۴۵ دانلود
۱۴. نهضت ملّي ساماندهي اخلاق اجتماعيشامل: مقدمه، ضرورت، موضوع طرح و هدف است كه در نهايت نيز هزينه و زمان ارائه شده است.
۸۴۸ دانلود
۱۵. ساختار پيشنهادي براي توسعه سايت پارساطرح توسعه سايت پارساست، مشتمل بر: پيشگفتار يا همان نامه معرفي، توضيحات يا معرفي بخش‌ها، شرح ساختار پيشنهادي براي سايت پارسا، نموداري از ساختار فعلي سايت، عناوين منوهاي سايت فعلي، گردش كار اداري پيشنهادات و نظارت بر ساختار سايت، نمودار ساختار منطقي صفحات سايت و آخرين صفحه يك طرح شماتيك از نحوه كاربري سايت با تشبيه به يك كتابخانه.
۸۷۶ دانلود
۱۶. كاربرگ اعلام ثبت عضويت در شبكه داخليكاربرگي در حدّ A۶ براي اعلام نتيجه ثبت كاربر در DC يا همان سرور كنترل‌كننده دومين.
۸۰۶ دانلود
۱۷. كاربرگ درخواست فضاي شبكه‌اي مشتركفرمي در سايز A۵ براي درخواست فضاي مشترك همكاري روي حافظه سرور.
۸۸۶ دانلود
۱۸. كاربرگ اعلام ايجاد فضاي شبكه‌اي مشتركفرمي در اندازه A۵ كه گزارش فضاي مشترك روي سرور را به افراد اعلام مي‌دارد.
۷۵۳ دانلود
۱۹. كاربرگ تخصيص ساعتي كاربري رايانه پرسنلفرم A۵ كه تخصيص رايانه به پرسنل فني را مشخص مي‌سازد.
۹۷۸ دانلود
۲۰. كاربرگ اعلام ايجاد حساب اينترنتيفرم اعلام حساب اينترنتي در سايز A۶ طراحي شده براي استفاده پرسنل.
۸۲۹ دانلود
۲۱. فرم خام قرارداد همكاري در گروه فني پارساقرارداد نمونه‌اي كه براي امور فني طراحي شده است.
۱۵۸۰ دانلود
۲۲. كاربرگ اعلام ايجاد حساب نشاني الكترونيكيفرم اعلام ثبت شدن ايميل جديد براي پرسنل، همراه با اطلاعاتي كه براي دسترسي به ايميل نياز است. در سايز A۶ طراحي شده است.
۸۳۸ دانلود
۲۳. كاربرگ درخواست ثبت عضويت در شبكه داخليفرم درخواست ايجاد كاربر جديد در شبكه براي استفاده ازخدمات دومين در اندازه A۶.
۷۶۸ دانلود
۲۴. بررسي چند سايت مشابه به پارساشش سايت مرتبط با كتاب‌شناسي خارجي: كواستيا، بريتانيكا، كنگره آمريكا، كتابخانه ويرجينيا و آمازون با سايت پارسا مقايسه شده است. لينك‌هاي اصلي و بخش‌هاي هر سايت همراه با تصاويري از آن‌ها شناسايي و فهرست گرديده است. در انتها ۱۵ نكته براي ارتقاء سايت پارسا پيشنهاد شده.
۱۴۳۵ دانلود
۲۵. پيشنهادات سايت پارسابوكعناويني كه در اين جزوه مي‌بينيد: تغييرات پيشنهادي با لحاظ امكانات فعلي سايت، تغييرات كوچك پيشنهادي در ابزارهاي سايت، محتواهاي پيشنهادي براي توليد و قرارگيري در سايت. در انتها نيز يك نماي شماتيك از صفحه اول پيشنهادي براي سايت ترسيم شده با عنوان: ظاهر پيشنهادي براي سايت.
۱۴۵۳ دانلود
۲۶. فرم سفارش طراحي بخش‌هاي سايتكاربرگي است تا حدّي پيچيده كه سفارشات كار طراحي سايت و HTML توسط مسئول بخش وِب در آن ثبت مي‌شود و تمامي فرآيند را تا انتهاي تحويل كار پوشش مي‌دهد. فرم به صورت دست‌نوشته است و تايپ نشده.
۷۶۳ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN