به نام خدا

بازگشتشوراي توسعه فرهنگ قرآني (۴۴ نوشته)

۱. صفحه مديريت بانك‌ها براي مدير سامانه بودجه‌بانيك نماي شماتيك (لاي‌اوت، اسكچ) از صفحه نرم‌افزاري است كه بر روي وِب كار مي‌كند. در اين صفحه ساختار چهار بانك اصلي نرم‌افزار مديريت مي‌شود. با كليك بر روي عنوان هر بانك، فرم‌هاي ذيل آن نمايش داده مي‌شوند.
۱۳۱۹ دانلود
۲. صفحه اضافه نهاد براي مدير سامانه بودجه‌باننماي ساده‌شده از صفحه‌اي از نرم‌افزار است كه امكان ورود اطلاعات به بانك مي‌دهد. در اين صفحه كاربر انواع فيلدي كه براي فرم مورد نظر از بانك تعريف شده است را مشاهده كرده و مي‌تواند تكميل نمايد. انواع فيلدها: عبارت، عدد، انتخاب از ليست (كامبو)، چك‌باكس، راديويي، انتخاب از اطلاعات پايه (متاديتا)، ايميل، نشاني سايت، تاريخ، تصوير، فايل ضميمه، انتخاب از بانك ديگر (لوك‌آپ) و فيلد متني (متن طولاني). هر فيلد كه در موقع تعريف بانك گزينه «تكرارپذيري»شان فعّال باشد، علامت «بعلاوه» در كنارشان ديده مي‌شود كه امكان تكرار آن‌ها به هر تعداد وجود دارد.
۱۳۰۸ دانلود
۳. صفحه فهرست نهادها براي مدير سامانه بودجه‌باناين نماي شماتيك از نرم‌افزار،‌ صفحه‌اي را نشان مي‌دهد كه فهرست ركوردهاي بانك را نمايش مي‌دهد. سه نماد در مقابل عنوان هر ركورد وجود دارد كه امكان نمايش زيرمجموعه‌ها، حذف يا ويرايش را فراهم مي‌آورد.
۱۳۴۳ دانلود
۴. صفحه انتخاب نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌بانتنها يك نهاد مي‌تواند كارفرما باشد و بودجه‌گذاري را بر عهده بگيرد. مدير سامانه از طريق صفحه‌اي كه نماي شماتيك آن در اين سند ديده مي‌شود مي‌تواند نهاد بودجه‌گذار را انتخاب نمايد.
۱۲۹۱ دانلود
۵. صفحه ميزكار براي مدير سامانه بودجه‌بانهر كدام از كاربران سامانه يك صفحه اوليه دارد كه ميز كار او محسوب مي‌شود. اين ميز كار بايد اطلاعات مورد نياز را در اختيار گذاشته و دسترسي به بخش‌هاي اصلي را فراهم نمايد. اين نماي ساده‌شده، ميز كار مدير سامانه را نشان مي‌دهد.
۱۴۱۸ دانلود
۶. صفحه اضافه فيلد به بانك نهادها در سامانه بودجه‌بانبا توجه به اين‌كه معماري اين نرم‌افزار برگرفته از pdm است، سامانه مديريت بانك اطلاعاتي كه قبلاً طراحي شده (pdmdemo.ir)، لذا همان تنوّع فيلد را در طراحي ساختار هر بانك دارد. اين صفحه نمايش‌دهنده بخشي از سامانه است كه مدير از طريق آن مي‌تواند فيلدهاي مورد نظر خود را به فرم منتسب كند. سيزده نوع فيلد براي اين سامانه در نظر گرفته شده است.
۱۳۷۳ دانلود
۷. صفحه تعريف فيلد پيش‌فرض بانك در سامانه بودجه‌بانيكي از مشكلاتي كه در سامانه pdm با آن مواجه بوديم انحصار يك فيلد براي نمايش ركورد در فهرست‌ها بود. اين صفحه بخشي از سامانه را نمايش مي‌دهد كه مدير مي‌تواند براي هر بانك يك فيلد تركيبي به عنوان «شاخص» بسازد. شاخصي كه در تمامي فهرست‌ها بيانگر ركورد مورد نظر باشد.
۱۳۱۶ دانلود
۸. صفحه فهرست فيلدهاي بانك نهادها در سامانه بودجه‌باناين نماي از نرم‌افزار، فيلدهاي يك فرم را به صورت فهرست‌وار نمايش مي‌دهد. مدير سامانه مي‌تواند هر فيلد را حذف نموده و يا نام آن را ويرايش كند.
۱۳۵۱ دانلود
۹. صفحه فهرست فرم‌ها در بانك نهادهاي سامانه بودجه‌باننمايي ساده‌شده از صفحه‌اي كه فهرست فرم‌هاي يك بانك اطلاعات را در نرم‌افزار نمايش مي‌دهد. مدير سامانه از طريق نمادهايي كه در مقابل هر عنوان قرار گرفته دسترسي به حذف و صفحه ويرايش دارد. هر بانك لزوماً يك فرم اصلي دارد كه با رنگي متمايز نمايش داده مي‌شود.
۱۲۶۳ دانلود
۱۰. صفحه ويرايش تنظيمات سامانه بوجه‌بانمدير سامانه پس از انتخاب گزينه ويرايش هر يك از تنظيمات اصلي سامانه، به اين صفحه وارد شده و امكان تغيير مقدار آن تنظيم را دارد.
۱۲۹۰ دانلود
۱۱. صفحه تنظيمات سامانه بودجه‌باننماي شماتيك از صفحه‌اي كه فهرست تنظيمات اصلي سامانه را در اختيار مدير قرار مي‌دهد. مدير براي ويرايش اين تنظيمات اصلي مي‌تواند بر روي نماد مقابل هر عنوان كليك كند.
۱۳۹۴ دانلود
۱۲. صفحه سطح‌بندي ركوردهاي بانك نهادهاي سامانه بودجه‌بانمعمولاً ركوردهاي بانك‌هاي اطلاعات وضعيتي هم‌عرض و هم‌تراز دارند. اما بانك طرح‌ها در اين سامانه وضعيتي متفاوت دارد. سطوحي براي ركوردها تعريف شده است كه آن‌ها را به صورت سلسله‌مراتبي و درختواره‌اي نظم مي‌دهد. اين صفحه از سامانه امكاني را پديد مي‌آورد تا مدير بتواند طبقه‌بندي سطوح را تعريف نمايد. ركوردها با اتصال به سطح، از اين طبقه‌بندي تبعيّت مي‌نمايند، به اين ترتيب كه مثلاً هميشه هر «پروژه» تحت يك «برنامه» تعريف مي‌شود.
۱۳۷۷ دانلود
۱۳. صفحه اضافه كاربر براي مدير سامانه بودجه‌باناز طريق صفحه‌اي كه اسكچ آن در اين تصوير ديده مي‌شود، مدير سامانه مي‌تواند نهادهاي اصلي را تعريف نمايد. نهادهايي كه يكي از آن‌ها لزوماً بودجه‌گذار و باقي، عملگرهاي سطح اول سامانه مي‌باشند.
۱۴۰۲ دانلود
۱۴. صفحه فهرست كاربران براي مدير سامانه بودجه‌باننمايي از سامانه را نشان مي‌دهد كه فهرست كاربران ارشد در آن قرار دارد. كاربران ارشد سامانه مشتمل بر نهاد بودجه‌گذار و نهادهاي عملگر رده اول است. از طريق نمادهاي مقابل هر عنوان امكان ريست رمز، حذف و مشاهده فعاليت‌هاي كاربر در سامانه براي مدير ارشد وجود دارد.
۱۳۶۵ دانلود
۱۵. صفحه فهرست بودجه نهاد عملگر در سامانه بودجه‌بانهر نهاد عملگر از طريق صفحه‌اي كه لاي‌اوت آن ديده مي‌شود مي‌تواند كلّ بودجه مصوّبي كه در اختيار وي قرار گرفته است را مشاهده نموده و تخصيص آن به هر پروژه را ببيند. در صورت كسري بودجه، بيشتر بودن هزينه‌هاي ثبت شده در پروژه‌ها از بودجه مصوّب نهاد، مبلغ كسري در جعبه‌اي قرمز رنگ آلارم خواهد شد. نهاد مي‌تواند با تقليل بودجه‌هاي تخصيصي به هر پروژه اين كسري را رفع نمايد.
۱۳۴۸ دانلود
۱۶. صفحه فهرست توابع نهاد عملگر در سامانه بودجه‌باننمايي شماتيك از صفحه‌اي كه فهرست نهادهاي تابعه را نمايش مي‌دهد. هر نهاد عملگر مي‌تواند به هر تعداد كه مايل است نهاد تابعه در ذيل خود تعريف نمايد. مثلاً وزارت ارشاد اداراتي در هر استان دارد كه نهادهاي تابعه آن محسوب مي‌گردند. نهادهاي تابعه مي‌توانند مجري پروژه يا ناظر آن باشند. مي‌توانند خود نيز نهادهاي زيرمجموعه تعريف نموده و اجراي پروژه يا نظارت را به آن‌ها واگذارند.
۱۲۸۳ دانلود
۱۷. صفحه فهرست پروژه‌هاي پيشنهادي نهاد عملگر در سامانه بودجه‌بانيك اسكچ از صفحه‌اي كه فهرست پروژه‌ها يا طرح‌هاي نهاد عملگر را به وي نشان مي‌دهد. رنگ پس‌زمينه هر عنوان، در حقيقت فرآيندنماي (Progress bar) آن است. نمادهاي پيش‌روي هر عنوان دسترسي به گزارش پيشرفت پروژه، فهرست پروژه‌هاي زيرمجموعه طرح، حذف يا ويرايش را فراهم مي‌نمايد.
۱۳۵۵ دانلود
۱۸. صفحه ميزكار نهاد عملگر در سامانه بودجه‌باننماي ساده‌شده‌اي از ميز كار نهاد عملگر در سامانه است. هر نهاد در صفحه نخست، آمار خلاصه‌اي از وضعيت جاري مشاهده مي‌كند و ارقامي را از وضعيت مالي بودجه‌ها مي‌بيند. دسترسي به بخش‌هاي اصلي سامانه نيز براي او فراهم گرديده است.
۱۲۴۲ دانلود
۱۹. صفحه كارهاي در دست بررسي نهاد عملگر در سامانه بودجه‌بانفهرست كارهاي ارجاع‌شده معمولاً با عنوان «كارتابل» شناخته مي‌شود. اين صفحه در حقيقت كارتابل نهاد عملگر است. فهرست پروژه‌هايي كه براي تصويب از سوي نهادهاي زيرمجموعه به دستش رسيده، يا تصميماتي كه از سوي نهادهاي علمگر فوقاني يا نهاد بودجه‌گذار گرفته شده است. كليك روي هر عنوان، كاربر را به نمايش ركورد مربوطه از بانك آن خواهد برد.
۱۲۷۳ دانلود
۲۰. صفحه فهرست پروژه‌هاي تحت نظارت نهاد در سامانه بودجه‌بانپاره‌اي از نهادهاي عملگر در قالب ناظر عمل مي‌نمايند و بر اجراي پروژه نهادي كه هم‌تراز آن‌هاست نظارت مي‌كنند. اين صفحه فهرست پروژه‌هايي را نمايش مي‌دهد كه تحت نظارت نهاد جاري قرار دارند. رنگ پس‌زمينه، فرآيندنماي (Progress bar) پروژه بوده و ميزان پيشرفت را نمايش مي‌دهد. نمادي براي ورود به صفحه گزارش پروژه در مقابل عنوان هر پروژه قرار گرفته است.
۱۲۳۹ دانلود
۲۱. صفحه پروژه‌هاي تابعه نهاد عملگر در سامانه بودجه‌باناين تصوير نمايي شماتيك از صفحه‌اي‌ست كه نهاد عملگر ارشد مي‌تواند فهرست پروژه‌هاي نهادهاي تابعه خود را در آن مشاهده نمايد. وي از طريق رنگ پس‌زمينه متوجه ميزان پيشرفت پروژه شده و با كليك بر روي نماد مقابل هر عنوان مي‌تواند پروژه‌هاي ذيل هر طرح يا برنامه را مشاهده كند. سطوح «پروژه، طرح، برنامه» توسط مدير سامانه تنظيم مي‌شود.
۱۳۵۹ دانلود
۲۲. مديريت تعاملي مخاطرات و ريسك پروژه بودجه‌باننوشته‌هاي قرمز رنگ توضيحاتي‌ست كه بنده نوشته‌ام. متن سياه فهرستي از نكاتي‌ست كه نماينده كارفرما براي تبيين پروژه، طرح فرموده است. نوشته‌هاي آبي‌رنگ نيز در پاسخ به پرسش‌هاي حقير توسط نماينده كارفرما نگاشته شده. در مجموع يك سند تعاملي‌ست در راستاي تبيين مسائل و مشكلاتي كه گردش‌كار با آن مواجه خواهد بود.
۸۵۵ دانلود
۲۳. پيشنهاد گزارشات سامانه بودجه‌بانحاوي سه سرفصل: نيازهاي گزارشاتي، گزارشات پيشنهادي و ماتريس گزارشات.
۱۲۶۷ دانلود
۲۴. پاسخ به پرسش‌هاي تيم برنامه‌نويسي سامانه بودجه‌بانمطالبي كه به رنگ قرمز است پاسخ‌هاي داده شده به پرسش‌هاي تيم برنامه‌نويسي‌ست. چندين ارسال و دريافت پي‌درپي و متفاوت، اين سند تعاملي را ايجاد كرده است.
۷۳۳ دانلود
۲۵. تحليل نموداري نيازهاي كارفرما در پروژه بودجه‌بانخواسته‌هاي كارفرما در چند سرفصل اصلي خلاصه شده است: خدمات مورد نظر، بانك‌هاي اطلاعات و نظارت.
۱۳۸۳ دانلود
۲۶. طبقه‌بندي داده‌هاي در گردش سامانه بودجه‌بانبيان اجمالي ساختار اطلاعات در سامانه در قالب يك نمودار ساده. چهار داده محوري: نهادهاي عملگر، برنامه‌ها و پروژه‌ها، بودجه‌هاي متغيّر و اطلاعات راهنما.
۶۴۸ دانلود
۲۷. راهنماي جداول اطلاعاتي سامانه بودجه‌بانهمه جداول پيشنهادي براي حفظ داده‌هاي نرم‌افزار در اين سند معرفي شده‌اند. ابتدا فيلدهاي اصلي جدول و سپس توضيح آن بيان شده است.
۱۲۳۶ دانلود
۲۸. تعريف سامانه بودجه‌بان در قالب يك نمودارمشخصه‌هاي اصلي نرم‌افزار در چهار عنوان بيان شده است: آغاز و پايان، رول‌ها و نقش‌ها، بانك‌ها، ويژگي‌ها.
۱۴۴۳ دانلود
۲۹. فلوچارت گردش كار سامانه بودجه‌بان - ويرايش چهارميك فلوچارت مفصل است كه به دقّت تمامي گردش كار سامانه را از بدو نصب و راه‌اندازي و آغاز بودجه‌ريزي تا پايان يافتن تمامي پروژه‌ها و ثبت تمامي گزارشات و آرشيو شدن اطلاعات پوشش مي‌دهد.
۱۵۵۰ دانلود
۳۰. ترتيب دسترسي مدير سامانه بودجه‌بانمعمولاً حركت در يك سايت اينترنتي تابع ترتيبي‌ست كه براي دسترسي به صفحات در نظر گرفته شده است. راهبري (Navigation) مدير سايت در يك نمودار نمايش داده شده است.
۱۲۷۴ دانلود
۳۱. ترتيب دسترسي نهاد عملگر به سامانه بودجه‌بانمعمولاً حركت در يك سايت اينترنتي تابع ترتيبي‌ست كه براي دسترسي به صفحات در نظر گرفته شده است. اين نمودار راهبري (Navigation) نهاد عملگر را در ميان صفحات سامانه نمايش مي‌دهد. بر همين اساس منوها طراحي مي‌شود.
۱۴۶۳ دانلود
۳۲. ترتيب دسترسي نهاد بودجه‌گذار به سامانه بودجه‌بانمعمولاً حركت در يك سايت اينترنتي تابع ترتيبي‌ست كه براي دسترسي به صفحات در نظر گرفته شده است. راهبري (Navigation) نهادي كه بودجه‌گذاري را برعهده دارد و به نحوي كارفرما محسوب مي‌گردد در اين نمودار به نمايش درآمده است.
۱۴۱۴ دانلود
۳۳. نمودار فعاليت به نقش (Use case) سامانه بودجه‌بانيكي از مراحل توليد پروژه به روش RUP توليد همين نمودار انتساب فعاليت به نقش است. تمامي فعاليت‌هاي (Actions) عمده نرم‌افزار فهرست شده و به سه نقش پيش‌بيني شده در سامانه متصل گشته‌اند. البته اين نمودار حاوي اتصال فعاليت‌ها به چهار بانك اطلاعاتي سامانه نيز هست كه فراتر از روندهاي معمول مي‌باشد.
۱۳۱۳ دانلود
۳۴. مسير گردش كار در سامانه بودجه‌بانيك نماي بسيار خلاصه و اجمالي از فرآيند متوقّع از نرم‌افزار. در حقيقت طرح اوليه‌ي كاري‌ست كه سامانه بايد بتواند آن را به انجام برساند.
۷۰۴ دانلود
۳۵. ترابط داده‌هاي سامانه اطلاعاتي بودجه‌بانده نوع داده كه بنا بود در بانك اطلاعات به صورت مرتبط مديريت شود فهرست شده و روابط يك‌سويه‌اي ميان آن‌ها ترسيم شده. روابطي كه به نظر منطقي و كاربردي و منطبق بر جريان واقعي اطلاعات باشد.
۲۰۸۷ دانلود
۳۶. صفحه فهرست پروژه‌ها براي نهاد بودجه‌گذار در بودجه‌باناين تصوير حاكي از صفحه‌اي‌ست كه نهاد بودجه‌گذار از طريق آن تمامي برنامه‌هاي كلان نهادها را مشاهده مي‌نمايد. هر برنامه حاوي زيرمجموعه‌هاي بي‌شماري‌ست كه در نهايت به «پروژه‌ها» ختم خواهند شد.
۱۳۹۰ دانلود
۳۷. صفحه بودجه كلّ نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌باننهاد بودجه‌گذار از طريق صفحه‌اي كه نماي شماتيك آن در اين تصوير ديده مي‌شود مي‌تواند بودجه كلّ سامانه را تنظيم كرده و آمارهايي از اعتبارات درخواستي و مصوّب را مشاهده كند. در صورت بروز كسري بودجه، مراتب از طريق آلارم سرخ‌رنگي در پايين صفحه به اطلاع مي‌رسد، تا نهاد مذكور بتواند با كاستن از اعتبار اعطايي، آن را رفع نمايد.
۱۴۴۶ دانلود
۳۸. صفحه مشخصات نهاد عملگر براي نهاد بودجه‌گذار در بودجه‌باننمايي ساده‌شده از صفحه نمايش اطلاعات تفصيلي (Detail) نهادها. هر صفحه تنها اطلاعات يك فرم را نمايش مي‌دهد و از طريق فهرست سمت چپ صفحه مي‌توان اطلاعات فرم‌هاي ديگر را ديد. فيلدهاي تركيبي دسته‌اي از فيلدها هستند كه معمولاً در ساير نرم‌افزار (مانند: Access) به زيرفرم (Sub form) معروف شده‌اند.
۱۳۴۵ دانلود
۳۹. صفحه فهرست نهادها براي نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌بانتصوير ساده‌شده‌اي از فهرست نهادها در سامانه. از طريق نمادهاي مقابل عنوان هر نهاد، مي‌توان به فهرست نهادهاي زيرمجموعه آن دسترسي داشت، آن را حذف كرد و يا به صفحه ويرايش اطلاعات منتقل شد.
۱۲۷۳ دانلود
۴۰. صفحه ميزكار نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌بانيك اسكچ از ميز كار نهاد بودجه‌گذار است. ميز كار فضايي است كه كاربر در اولين ورود به سامانه با آن مواجه مي‌شود و در حقيقت صفحه پيش‌فرض كار او با سامانه است. اين صفحه حاوي اطلاعات خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي انجام شده، آمارهاي مالي و پيشرفت‌هاي پروژه‌هاست. ارقام بودجه نيز در اين صفحه ديده مي‌شوند و دسترسي كارفرما به بخش‌هاي اصلي سامانه فراهم مي‌گردد.
۱۲۶۳ دانلود
۴۱. صفحه كارهاي ارجاع‌شده به كارفرما در سامانه بودجه‌باننمايي شماتيك از صفحات داخلي كارتابل يا همان «كارهاي ارجاع‌شده» است. اطلاعات هر فرم هنگامي كه در كارتابل نمايش داده مي‌شود،‌ حاوي ملحقاتي خواهد شد كه امكان تصويب يا ردّ را براي نهاد فراهم مي‌آورد. دگمه‌هايي كه ذيل ركورد درج خواهد شد، تصميم نهايي نهاد را ثبت مي‌كند.
۱۵۵۰ دانلود
۴۲. صفحه كارهاي ارجاع‌شده به نهاد بودجه‌گذار در بودجه‌بانفهرستي اجمالي از كارهاي ارجاع‌شده به نهاد بودجه‌گذار در اين تصوير شماتيك ديده مي‌شود. معمولاً اموري كه به نهاد بودجه‌گذار ارجاع مي‌شود مربوط به درخواست بودجه براي يك برنامه، طرح يا پروژه است.
۱۳۰۵ دانلود
۴۳. صفحه ورودي سامانه بودجه‌باننمايي ساده‌شده از صفحه اوليه سامانه است كه در اختيار هر كاربر عادي قرار مي‌گيرد. سه نقش اصلي تعريف شده در سامانه پس از درج نام كاربري و رمز عبور مي‌توانند وارد بخش مربوط به خود شوند.
۱۴۲۷ دانلود
۴۴. دياگرام بانك اطلاعات پيشنهادي سامانه بودجه‌باندياگرامي كه در SQL Server تنظيم شده و تمامي روابط ۲۰ جدول اطلاعاتي را ترسيم كرده است.
۷۰۷ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN