«مافیای فرهنگی» در خدمتِ «ناتوی فرهنگی»!

 

اين جدول منتخبي از رديف‌هاي بودجه مصوّب سال 1389 است كه از اَسناد معتبر منتشره دولت برگزيده‌ام. به نكات ذيل توجه كنيد، سپس جدول را ببينيد:

«تغيير سالانه» مبلغي است كه بيش از سال گذشته براي رديف مورد نظر تخصيص داده شده است (همان رشد بودجه نسبت به سال 1388). اگر «جديد» باشد، به معناي اين است كه اصلاً سال گذشته چنين رديفي در بودجه نبوده است.

«تغيير لايحه» مبلغي است كه مجلس شوراي اسلامي بيش از پيشنهاد دولت در لايحه تصويب كرده است كه طبيعتاً در كمسيون تلفيق انجام پذيرفته و در صحن علني به رأي گذاشته شده است. «جديد» در اين ستون به اين معناست كه اصلاً چنين رديفي در بودجه پيشنهادي دولت وجود نداشته است و ابداع مجلس است! با دقت به تفاوت مبلغ لايحه با مبلغ مصوّب شايد بتوانيم متوجه شويم كدام مؤسسات و مراكز نفوذشان در مجلس بيش از نفوذشان در دولت است!

دقت كنيد كه دسته‌بندي‌ها در بودجه نبوده و كار خودم است. لينك سايت‌هايشان را هم به فهرست اضافه كردم، تا بتوانيد فعاليت‌هايشان را ببينيد.

 

دسته

عنوان

بودجه مصوّب

(تومان)

تغيير سالانه

(تومان)

تغيير لايحه

(تومان)

ماهانه

(تومان)

زنان

مركز امور زنان و خانواده+ (خ. سلطانخواه)

8 /9 ميليارد

+180 ميليون

عدم تغيير

800 ميليون

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان (خ. نوبخت)

850 ميليون

+180 ميليون

عدم تغيير

70 ميليون

جامعةالزهرا(س)+ (آ. طباطبايي)

8 ميليارد

+440 ميليون

عدم تغيير

660 ميليون

حوزه

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه+ (آ. رباني)

6 /55 ميليارد

+15 ميليارد

+10 ميليارد

4ونيم ميليارد

دانشگاه باقرالعلوم(ع) دفتر تبليغات+ (آ. ارسطا)

3 /1 ميليارد

+900 ميليون

+300 ميليون

100 ميليون

شوراي عالي مديريت حوزه علميه+ (آ. يزدي)

84 ميليارد

+10 ميليارد

عدم تغيير

7 ميليارد

كمك به مراكز فرهنگي توسط مركز خدمات حوزه

60 ميليارد

جديد

جديد

5 ميليارد

كمك به مراكز فرهنگي توسط شوراي عالي حوزه

20 ميليارد

+5 ميليارد

+5 ميليارد

يك‌ونيم ميليارد

شهرك مهديه (حوزه علميه)

2ونيم ميليارد

+200 ميليون

عدم تغيير

200 ميليون

تعمير و نگهداري شهرك مهديه

300 ميليون

+20 ميليون

عدم تغيير

25 ميليون

حوزه علميه امام حسين(ع)+ (شايد؟)

2 /1 ميليارد

+700 ميليون

عدم تغيير

100 ميليون

پژوهشگاه فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات+ (آ. مبلغي)

يك ميليارد

+500 ميليون

+500 ميليون

80 ميليون

بين‌المذاهب

مجمع جهاني اهل بيت(ع)+ (آ. اختري)

21 ميليارد

+10 ميليارد

+5 ميليارد

يك‌ونيم ميليارد

دانشگاه اديان و مذاهب+ (آ. نواب)

5 ميليارد

+2 /2 ميليارد

عدم تغيير

400 ميليون

مؤسسه شيعه‌شناسي+ (آ. داوري و ولايتي)

400 ميليون

+310 ميليون

عدم تغيير

33 ميليون

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي+ (آ. تسخيري)

14 ميليارد

+7 ميليارد

+5 ميليارد

يك ميليارد

دانشگاه مذاهب اسلامي مجمع تقريب+ (آ. بي‌آزارشيرازي)

4 /2 ميليارد

+400 ميليون

عدم تغيير

200 ميليون

سازمان

تبليغات

سازمان تبليغات اسلامي+ (آ. خاموشي)

56 ميليارد

+25 ميليارد

+23 ميليارد

4ونيم ميليارد

حوزه هنري سازمان تبليغات+ (آ. مؤمني شريف)

30 ميليارد

+13 ميليارد

+7 ميليارد

2ونيم ميليارد

مؤسسه اطلاع‌رساني تبيان+ (آ. فرخ‌به)

400 ميليون

+210 ميليون

عدم تغيير

33 ميليون

پژوهشگاه باقرالعلوم(ع) سازمان تبليغات+ (آ. قشقايي)

600 ميليون

+40 ميليون

عدم تغيير

50 ميليون

خارج‌تبليغ

جامعة المصطفي العالميه (طلاّب خارجي)+ (آ. اعرافي)

97 ميليارد

+50 ميليارد

+36 ميليارد

8 ميليارد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي+ (آ. مصطفوي)

54 ميليارد

+10 ميليارد

عدم تغيير

4ونيم ميليارد

مهدويت

مؤسسه آينده روشن (مهدويت)+ (آ. پورسعيدآقايي)

2 /1 ميليارد

+300 ميليون

عدم تغيير

100 ميليون

بنياد مهدي موعود+ (آ. قرائتي-شيباني- رحيم‌صفوي)

يك‌ونيم ميليارد

جديد

جديد

120 ميليون

نام‌آشنا

مؤسسه امام خميني(ره)+ (آ. مصباح)

5 ميليارد

+400 ميليون

عدم تغيير

400 ميليون

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي+ (آ. رشاد)

5 /5 ميليارد

+300 ميليون

عدم تغيير

460 ميليون

فرهنگستان علوم اسلامي+ (آ. ميرباقري)

700 ميليون

+40 ميليون

عدم تغيير

60 ميليون

مؤسسه اسراء+ (آ. جوادي‌آملي)

2 /3 ميليارد

+200 ميليون

عدم تغيير

2ونيم ميليارد

دانشگاه مفيد+ (آ. موسوي‌اردبيلي)

7 /1 ميليارد

+800 ميليون

+500 ميليون

140 ميليون

مدرسه عالي شهيد مطهري+ (آ. امامي‌كاشاني)

2ونيم ميليارد

+4 /1 ميليارد

عدم تغيير

200 ميليون

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي+ (آ. شهرياري)

6 ميليارد

+2ونيم ميليارد

عدم تغيير

500 ميليون

خبرگزاري مهر+ (آ. اسماعيلي)

500 ميليون

+30 ميليون

عدم تغيير

40 ميليون

كتابخانه آيةالله مرعشي(ره) (آ. مرعشي‌نجفي)

2ونيم ميليارد

+600 ميليون

عدم تغيير

200 ميليون

غريبه

مؤسسه بصيرت+ (آ. تهماسبي)

600 ميليون

+40 ميليون

عدم تغيير

50 ميليون

مؤسسه مصباح الهدي+ (شايد؟)

يك ميليارد

جديد

عدم تغيير

80 ميليون

مؤسسه سفينة النجاة+ (شايد؟)

يك ميليارد

جديد

عدم تغيير

80 ميليون

مؤسسه فرهنگي دعبل (آ. جابر - حمايت از مداحان)

4 ميليارد

جديد

+2 ميليارد

330 ميليون

پيام آزادگان+ (حمايت فرهنگي از آزادگان جنگ تحميلي)

2 /2 ميليارد

+300 ميليون

عدم تغيير

180 ميليون

بنياد حكمت صدرا+ (آ. سيدمحمدخامنه‌اي)

3ونيم ميليارد

جديد

عدم تغيير

300 ميليون

بنياد شهيد مطهري (آ. لاريجاني رئيس مجلس)

5 ميليارد

+2 ميليارد

+2 ميليارد

420 ميليون

رواق حكمت+ (آ. هادوي‌تهراني)

يك ميليارد

جديد

+800 ميليون

80 ميليون

عمومي

مدارس معارف اسلامي

يك‌ونيم ميليارد

جديد

عدم تغيير

120 ميليون

ستاد امر به معروف و نهي از منكر+ (آ. جنتي)

2ونيم ميليارد

+6 /1 ميليارد

عدم تغيير

200 ميليون

برگزاري نمازجمعه‌هاي سراسر كشور

20 ميليارد

+7 ميليارد

عدم تغيير

يك‌ونيم ميليارد

كمك به حسينيه‌هاي سراسر كشور

10 ميليارد

جديد

جديد

830 ميليون

رسيدگي به امور مساجد

18 ميليارد

+10 ميليارد

+10 ميليارد

يك‌ونيم ميليارد

فعاليت‌هاي قرآني تشكّل‌هاي غيردولتي

8 /4 ميليارد

+200 ميليون

عدم تغيير

400 ميليون

دائرةالمعارف

دائرةالمعارف فقه شيعه+ (آ. هاشمي‌شاهرودي)

3 ميليارد

+2 ميليارد

عدم تغيير

250 ميليون

دائرةالمعارف بزرگ اسلامي+ (آ. موسوي‌بجنوردي)

2 /3 ميليارد

+200 ميليون

عدم تغيير

260 ميليون

بنياد دائرةالمعارف اسلامي+ (آ. حدادعادل)

3ونيم ميليارد

+700 ميليون

+500 ميليون

300 ميليون

نويسندگان

صندوق حمايت از نويسندگان و هنرمندان

5 ميليارد

جديد

عدم تغيير

420 ميليون

كانون نويسندگان قم

200 ميليون

جديد

عدم تغيير

17 ميليون

 

و موارد ديگر

 

 

 

 

 

جمع كل بودجه فرهنگي كشور

32 هزار ميليارد

+14 هزار ميليارد*

 

پس: سرانه بودجه فرهنگي براي هر نفر ايراني: هرماه 40 هزار تومان

دقت كنيد كه بودجه فرهنگي امسال --/000/000/000/000/ 14 تومان بيش از سال گذشته است! البته بودجه صداوسيما و وزارت ارشاد نيز داخل اين مبلغ است كه آن‌ها را در جدول نياوردم.

حالا به نظر شما چقدر از اين مبلغ خرج قند و چايي مي‌شود و چقدر از آن واقعاً صرف توسعه فرهنگ؟

اگر نحوه مصرف اين بودجه به صورت يكپارچه و متمركز و از يك نهاد واحد ساماندهي شود و افسران جنگ نرم با هم هماهنگ باشند، چه انقلاب شگرف فرهنگي در كشور اتفاق خواهد افتاد؟ البته نه ماداميكه افرادي ناآگاهانه جنگ نامنظم را پيشنهاد مي‌كنند‍!

نظر خود را در اين باره اعلام فرماييد.

 

*منبع: هفته‌نامه «برنامه»، معاونت برنامه‏ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (برنامه و بودجه سابق)، شماره 374، ص4

اين دو منبع + + را هم ببينيد، يك جمع‌بندي از رشد بودجه فرهنگي است!

 

نظر شما درباره اصطلاح «مافياي فرهنگي» در كنار «ناتوي فرهنگي» چيست؟

اتفاقي كه مي‌افتد اين است؛ غالب اين سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات را مي‌توان در چهار رده كاري طبقه‌بندي كرد و رفتار سازمان را از منظر هر رده مشاهده و بررسي نمود:

1. «مديران ارشد»  گمان مي‌كنند كار بزرگي انجام شده است.

2. «كارشناسان نادان» مي‌دانند كار بزرگي انجام نشده است، ولي نمي‌دانند براي چه، با اين حال القاء مي‌كنند كه كار بزرگي انجام شده است.

3. «كاسب‌كاران» مي‌دانند كار بزرگي انجام نشده است، و مي‌دانند براي چه، ولي به خاطر جيب خود دروغ مي‌گويند كه كار بزرگي انجام شده است.

4. «زحمتكشان» مي‌دانند پول و امكانات لازم براي انجام كار بزرگ را در اختيار نداشته‌اند، ولي براي تأمين خانواده بيگاري مي‌دهند و سكوت مي‌كنند.

5. «نخبگان» از اين سازوكار خارج شده و در يكي از اين سه گروه قرار مي‌گيرند؛ «غيرخودي»ها اپوزيسيون مي‌شوند، «خودي»ها منتقد مي‌شوند و «خنثي»ها در جريان فرار مغزها قرار مي‌گيرند.

كارشناسان و كاسب‌كاران قشر مديران مياني نهادها را تشكيل مي‌دهند كه گرفتاري اصلي را پديد آورده‌اند. كارشناسان به دنبال افزايش موقعيت فرهنگي خود در جامعه هستند كه با انجام چند كار بزرگ عضو هيئت علمي‌ها شوند و كاسب‌كاران به دنبال تكميل كلكسيون‌هاي خانه و خودروي خود. مديران ارشد نيز با تأييد ناآگاهانه رفتار كارشناسان و چشم‌بستن بر اشتباهات آن‌ها، به دنبال تقويت موقعيت سياسي خود در جامعه هستند، تا در جلسات بيشتري امكان حضور داشته باشند و مديريت مؤسسات بيشتري را در اختيار گيرند، با حفظ سمت!

منافع سياسي مديران ارشد و منافع فرهنگي كارشناسان نادان و منافع اقتصادي كاسب‌كاران زرنگ در جاهايي آن‌چنان به هم پيوند مي‌خورد كه گويا همه‌شان با هم دوست دارند فريب بخورند و همديگر را بفريبند و تصور كنند كه كار فرهنگي بزرگي در حال انجام است. وقتي يك عده دوست دارند فريفته شوند، قطعاً يك عده هم پيدا خواهند شد كه بفريبند!

پروژه‌هاي تكفا را به خاطر داريد؟ من كه هرگز فراموش نمي‌كنم، بعضي از همين نهادهايي كه در جدول فوق فهرست شده‌اند چه مبالغ كلاني دريافت كردند و نتيجه چه شد؟! آيا جداول بودجه‌هاي تكفا را ديده‌ايد؟

به خاطر دارم و خدا را بر اين وقايع شاهد مي‌گيرم كه پروژه‌اي را انجام دادم و ديگري صاحبِ خانه شد، سايتي را طراحي كردم و ديگري خودرو خريد، در جلساتي شركت كردم و ديگري مديركل شد و يك‌بار هم سامانه‌اي را تحليل و طراحي كردم و ديگري به رياست يك پژوهشكده منسوب گشت. شما هم به اطراف خود نظاره كنيد و ببينيد چند نمونه از فعاليت اين مافياها را مشاهده مي‌كنيد. مافياهايي كه قدرت دارند لايحه دولت را در مجلس تغيير دهند و ارقام را به نفع خود اصلاح كنند!

يادم نمي‌رود ح.م. را كه سفارش نوشتن كتاب به آقاي الف داد، كتاب نوشته شده را در انتشارات ب كه متعلق به خودش بود چاپ كرد و كارشناسان مركز ج را قانع كرد، تا مديران ارشد آن مركز بپذيرند آن كتاب را به عنوان كتاب درسي قرار دهند و در نهايت چه فروشي از كتاب داشت!؟ روزي من و ايشان با هم سر سفره نهار نشسته بوديم، دسته‌اي يورو نشانم داد و گفت: محرم براي تبليغ به آلمان خواهم رفت. پرسيدم: روضه را آلماني مي‌خوانيد يا انگليسي؟ گفت: نه آلماني بلدم و نه انگليسي، فارسي حرف مي‌زنم!

 

زحمتكشان نيز به تدريج فرامي‌گيرند كاسب‌كاران زرنگ يا كارشناسان نادان باشند و وضع موجود سازمان را حفظ نمايند. اگر هم به جرگه نخبگان وارد شوند، يكي از سه مسير ذكر شده را خواهند پيمود. اما خلأ مديران ارشد هرگز از درون سازمان پر نمي‌شود، نه كارشناسان را سزد و نه كاسب‌كاران را. اينان بي‌درنگ از خيل «دوستان خوب» برگزيده مي‌شوند؛ بي‌واسطه يا با معرفي واسطه! ببينيد آيا مي‌توانيد خلاف اين پيدا كنيد؟

 

شايد بتوان گفت: «ناتوي فرهنگي دشمن از بيرون فشار مي‌آورد و مافياي فرهنگي از درون ترواي او را پذيرا مي‌شود و افسران جنگ نرم را زمين‌گير مي‌كند».